A | A | A
Investing for the future Foto: Terje Rakke / Nordic life / Innovation NorwayFoto: Terje Rakke / Nordic life / Innovation Norway

Investerer oljeformuen for kommende generasjoner

11.10.2009 // For å sikre fremtidige generasjoner investeres inntektene fra norsk olje- og gassvirksomhet i et statlig pensjonsfond. Fondet bidrar med langsiktige plasseringer, og er en ressurs for gode selskaper verden over. Åpenhet og etiske vurderinger står sentralt i fondets virksomhet.

Store deler av Norges inntekter fra den omfattende oljevirksomheten i Nordsjøen investeres gjennom Statens Pensjonsfond – Utland (SPU) i selskaper og obligasjoner over hele verden. Fondet, som på folkemunne gjerne omtales som Oljefondet, har gjennomsnittlige eierandeler på én prosent i de globale aksjemarkedene. Det betyr at fondet har sikret seg rett til en betydelig andel av framtidige overskudd i verdens børsnoterte selskaper.

Bruker kun avkastningen
Den norske stat skal over tid ikke bruke mer av oljeinntektene enn den forventede realavkastningen av fondet - anslått til 4 prosent. Dermed får kortsiktige endringer i olje- og gasspriser lite å si for budsjettpolitikken.

Av fond med kun én eier er SPU det nest største i verden. Verdien av fondet var ved utgangen av andre kvartal 2009 på 2 385 milliarder norske kroner.

Moderat risikoprofil
Fondet sprer sine investeringer vidt, og har et langsiktig perspektiv på investeringene.

Målet for forvaltningen av SPU er å oppnå høyest mulig finansiell avkastning innenfor moderat risiko. På den måten får også fremtidige generasjoner mest mulig nytte av formuen.

Porteføljen er spredt over ca 8000 selskaper med en gjennomsnittlig eierandel i hvert selskap på én prosent. Eierandelen i enkeltselskaper overstiger aldri 10 prosent.

Stabil og åpen eier
Fondets solide kapitalbase og det langsiktige perspektivet gjør at fondet ikke behøver å selge aksjer som følge av uro i markedet eller i tider med store verdifall. SPU kan dermed være en stabil og viktig ressurs for selskaper over hele verden.

Det norske fondet er ikke en del av norsk utenrikspolitikk og har ikke politiske eller strategiske mål med investeringer. For å understreke dette vektlegges åpenhet om investeringsstrategien og størrelsen på fondet. SPU scorer svært høyt på Peterson Institutes rangering av statlige fonds ansvarlighet og åpenhet.

Etiske retningslinjer
Målsettingen om god finansiell avkastning henger nøye sammen med ønsket om å opptre som en ansvarlig investor. Selv om fondet ikke brukes for å nå politiske eller strategiske mål, er det viktig for norske myndigheter at det ikke investeres slik at man bidrar til uetiske handlinger. Det er derfor utarbeidet etiske retningslinjer for fondet. Disse er vedtatt med bred politisk enighet av Stortinget.

Et eget etikkråd gir departementet råd om hvilke aksjer og obligasjoner fondet ikke bør investere i. SPU kan for eksempel ikke investere i selskaper som er involvert i produksjon av kjernevåpen, klasevåpen, landminer eller biokjemiske våpen. Fondet skal heller ikke være involvert der det skjer grove krenkelser av menneskerettigheter eller miljøødeleggelser.

Positiv påvirkning
SPU har trukket seg ut av flere selskaper der det er påvist systematiske brudd på arbeids- og menneskerettigheter. Ved å trekke seg ut av slike selskaper understrekes det at Norge ikke støtter brudd på arbeidsrettigheter.

Samtidig er det klart at SPU, som et av verdens største fond, har gode muligheter til å påvirke selskaper og bransjer med hensyn til arbeids- og menneskerettigheter. Et eget team i Norges Bank arbeider derfor på heltid med å påvirke de 8000 selskapene for å forhindre forekomst av for eksempel barnearbeid og miljøødeleggelser.


Kilde: Utenriksdepartementet   |   Del på nettet   |   print