A | A | A

Forskning

Aspiring researchers Foto: Heiko Junge / Scanpix

  • Abelprisen
  • Holbergprisen
  • Kavliprisen

I forskningen er internasjonalt samarbeid en selvfølge. Som et av verdens rikeste land har Norge et ansvar for å utvikle ny kunnskap og bidra i den internasjonale forskningsfronten. Samtidig er Norge en liten nasjon som har behov for å trekke veksler på andre lands forskning. I dag brukes nærmere 10 % av Norges forskningsutgifter til internasjonalt forskningssamarbeid. Internasjonalt forsknings... Les mer >

Grunnforskningen har betydning for alle samfunnsområder og er en forutsetning for høyere utdanning og rekruttering av forskere. I Norge har grunnforskningen også lagt grunnlaget for verdiskapingen som har skjedd innenfor f.eks. olje- og gassindustrien, aluminiumsindustrien og oppdrettsnæringen. Norges utgifter til grunnforskning utgjør ca. 18 % av de samlede driftsutgiftene til FoU. Dette er ik... Les mer >

I 1999 opprettet regjeringen et eget fond for forskning og nyskaping for å sikre en mer stabil og langsiktig offentlig finansiering av norsk forskning. Midlene ble skaffet til veie gjennom salg av statlige aksjer. Fondskapitalen var i 2005 på 36 milliarder kroner. Avkastningen går til å styrke de strukturelle prioriteringene, internasjonalisering, grunnforskning og forskningsbasert nyskapning o... Les mer >