A | A | A

Ambassaden

Ambassaden i Reykjavík er norske myndigheters offisielle kontaktpunkt til myndighetene på Island. Ambassadens hovedoppgave er å ivareta norske interesser på Island og å arbeide for forholdet mellom våre to land. Ambassaden søker å informere islandske politiske institusjoner og befolkningen generelt om norske holdninger og synspunkter i aktuelle saker.

Ambassaden følger nøye med i islandsk samfunnsliv og politikk for at norske myndigheter skal være løpende orientert om utviklingen i islandsk innenrikspolitikk, utenrikspolitikk, økonomi og andre viktige samfunnsspørsmål. Vårt felles forhold til EU gjennom EØS-avtalen og våre felles interesser i en bærekraftig utnytting av ressursene i det nordlige Atlanterhavet, er ofte sentral for interessen for islandske forhold.

En svært viktig oppgave for Ambassaden er å informere om Norge, både gjennom å besvare de tallrike henvendelser vi får, men også gjennom et målrettet informasjonsarbeid. Målgruppen for dette arbeidet er både det politiske liv, media, skoleelever og det islandske samfunnet generelt. Ambassaden søker også å bidra til økt utveksling av kulturelle impulser mellom våre to land, blant annet gjennom ulike former for økonomisk bistand til aktuelle prosjekter.

I overenstemmelse med avtaler mellom de nordiske land vil nordmenn som kommer i vanskeligheter under opphold på Island, i alminnelighet få hjelp fra islandske myndigheter. Ambassadens bistandsfunksjon i forhold til besøkende nordmenn er derfor vanligvis relativt beskjeden.  Erfaringsmessig er vår viktigste funksjon å bistå dem som har mistet passet sitt, eller har pass som er utgått. Se nærmere om pass her. I eventuelle krisesituasjoner vil ambassaden samarbeide tett med islandske myndigheter og de andre nordiske ambassader. Se Island - land- og reiseinformasjon her.  Ambassaden har ikke vigselsrett, men for nodiske borgere er det ikke særlig komplisert å gifte seg på Island. Nærmere om vigsler her. Etter Norges og Islands tiltredelse til Schengen-samarbeidet, skal det normalt sett ikke utstedes visum ved Den norske ambassaden i Reykjavík.  Ambassaden bistår imidlertid tredje lands borgere med søknad om oppholds- og arbeidstillatelse samt i saker av statsborgerrettslig karakter.


Source: noregur.is   |   Share on your network   |   print