A | A | A

Norge før 1814

Vikingtiden

Vikingtiden markerer avslutningen på den forhistoriske perioden i Norge. Man mangler fortsatt skrevne kilder og må i det vesentlige basere sin kunnskap fra perioden på arkeologisk materiale. Imidlertid gir også sagalitteraturen opplysninger fra perioden. Sagalitteraturen er skrevet i ettertid, basert på muntlige betraktninger fra generasjon til generasjon. Sammenlagt vet vi nå at vikingtiden må... Les mer >

Middelalderen

I norsk historie fremtrer året 1130 som et tidsskille. Fred ble avløst av stridigheter, som varte helt til 1227. Tidsrommet kalles «borgerkrigene». Men årstallet brukes også som inngang til norsk høymiddelalder, en tid med voksende folketall, kirkens konsolidering, byenes oppkomst og vekst, sterkere offentlig organisasjon og myndighet ved at kongedømme og kirke la stadig flere områder inn under... Les mer >

De første nordmennene

De første menneskene på norsk jord dukker fram av forhistoriens mørke på den tid da den store innlandsisen trakk seg tilbake over Skandinavia. For 10.000 år siden fulgte nordmennenes forgjengere etter rein og annet matvilt på den lange veien nordover. Det land de kom til, hadde i årtusener vært knuget under ismasser, slik at kystlinjen lå ca. 200 meter høyere enn i dag. Det eldste funn etter me... Les mer >

Dansketiden

Senmiddelalderen representerer en tid med sterk økonomisk tilbakegang i Norge. Folketallet var redusert som følge av svartedauden og andre pester på 1300-tallet. Gårder i marginale strøk ble nedlagt i betydelig antall. Inntektene sank. Det er påstått at klimaforverring og hanseatenes grep om norsk økonomi er årsaker til utviklingen. Noen forskere heller til at tidligere utpining av jordbrukets ... Les mer >