A | A | A
Stortinget, the Norwegian Parliament Foto: Petter Foss / MFAStortinget, the Norwegian Parliament. Foto: Petter Foss / MFA

Stortinget

Om Norge //

Stortinget har vært Norges øverste politiske organ siden parlamentarismen ble innført i 1884. Stortinget velges hvert fjerde år, og mandatene fordeles etter forholdstallsprinsippet. Stortinget utnevner Regjeringen på vegne av Kongen.   Et stortingsflertall kan felle en regjering eller en statsråd hvis Stortinget vedtar et mistillitsforslag. Stortingsrepresentanter kan fremme et mistillitsf...

Les mer >

Lokaldemokrati

Oslo Town Hall Foto: Petter Foss/ MFA Norway
Om Norge //

Norge er delt inn i 19 fylker og 430 primærkommuner (2009). Staten har delegert makt til fylkeskommunene og primærkommunene, hvis selvstyre er nedfelt i lovverket, ikke i Grunnloven. Staten er direkte representert på lokalt nivå gjennom fylkesmannens kontor. Primærkommunene er de viktigste enhetene i lokalforvaltningen. De har ansvar for grunnskoler, sosialomsorg, kommunale veier, vann og kloak...

Les mer >

Domstolene

Om Norge //

Domstolene omtales tradisjonelt som den tredje statsmakt. De alminnelige domstolene i Norge er Høyesterett, Høyesteretts kjæremålsutvalg, lagmannsrettene, tingrettene og forliksrådet, foruten en rekke særdomstoler. Norge er delt inn i seks lagdømmer og 15 lagsogn. Domstolene representerer en relativt uavhengig statsmakt. Politisk sett har domstolene en todelt rolle. For det første skal de ved s...

Les mer >

Styresett

Elections Foto: Petter Foss /MFA Norway
Om Norge //

Norge er formelt sett et monarki med et parlamentarisk demokratisk styresett. Demokratisk fordi kilden til politisk makt og legitimitet ifølge Grunnloven ligger hos folket. Folkestyret kommer til uttrykk ved at alle borgere kan delta i valgene til Storting, fylkesting og kommunestyrer. Parlamentarisk i den forstand at den utøvende makt, regjeringen, ikke kan styre uten tillit i Stortinget, den ...

Les mer >

Regjeringen

The Norwegian Government Foto: Petter Foss/ MFA Norway
Om Norge //

Regjeringen er den utøvende makt. Dens viktigste funksjoner er å legge frem lov- og budsjettforslag for Stortinget og iverksette vedtakene gjennom departementene. Regjeringen utgår fra Stortinget og ledes av statsministeren. Formelt sett er det Kongen som ber det største partiet om å danne regjering eller en styringsdyktig koalisjonsregjering. Alle vedtak fattes formelt av Kongen i statsråd (dv...

Les mer >

Monarkiet

The Royal Castle Foto: Petter Foss/ MFA Norway
Om Norge // 18.11.2009 //

Det norske monarkiet går mer enn tusen år tilbake i tid. Norge var i union med Danmark fra 1381 til 1814 og deretter med Sverige fra 1814 til 1905, da landet igjen ble uavhengig under Haakon VII av Norge.

Les mer >