A | A | A

Europa

Norge og Europa

Norsk kultur, politikk, samfunns- og næringsliv har alltid vært tett sammenvevd med den europeiske utviklingen. Internasjonalt samarbeid og stabilitet generelt og i Europa spesielt har over lang tid vært viktige norske utenrikspolitiske mål. Norge var blant grunnleggerne av FN, OSSE, NATO og Europarådet i den siste halvdel av 1940-årene. Gjennom to folkeavstemninger i 1972 og 1994 gikk et flert... Les mer >

Avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet – EØS-avtalen – trådte i kraft 1. januar 1994. Etter utvidelsen 1. mai 2004 omfatter avtalen de 25 EU-landene og EFTA-landene Island, Liechtenstein og Norge. EFTA-landet Sveits står utenfor EØS-samarbeidet.  EØS-avtalen gir et felles regelverk for handel og økonomiske forbindelser. På de områdene EØS-avtalen omfatter, skal norske borge... Les mer >

Landene på Vest-Balkan står fortsatt overfor betydelige økonomiske, politiske og sosiale omstillings- og reformprosesser. Reformprosesser er innledet i alle landene, men disse er gjenstand for politiske kontroverser og det er fortsatt tildels sterke motkrefter som motarbeider den euroatlantiske integrasjonsprosessen. Faren for konflikt og politisk uro er fortsatt til stede i regionen, selv om k... Les mer >

Schengen

Schengen-samarbeidet ble først etablert i 1985 mellom Belgia, Nederland, Luxembourg, Frankrike og Tyskland. Ordningen opprettet et reisefrihetsområde der grensekontrollen mellom de deltagende land ble avskaffet, og innebar også et tettere samarbeid om grenseoverskridende kriminalitet. Schengen-samarbeidet har senere blitt en del av EU, og alle EUs medlemsland, bortsett fra Storbritannia og Irla... Les mer >

Europarådet

Norge var blant de ti europeiske land som grunnla Europarådet 5. mai 1949. Det er den eldste av de europeiske samarbeidsorganisasjonene. Formålet var å skape større enhet mellom medlemsstatene, legge til rette for sosial og økonomisk utvikling og skape tilslutning til folkestyrets grunnprinsipper, rettsstatsprinsippene og menneskerettighetene. Les mer >

OSSE

Norge er en av grunnleggerne av (Norway is a founding member of) Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa. OSSE ble grunnlagt i Helsinki i 1975 som Konferansen for sikkerhet og samarbeid i Europa, KSSE. Som en følge av endringene i Europa etter Berlinmurens fall ble konferansen i 1994 omdannet til en organisasjon, Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa, eller OSSE. OSSE ha... Les mer >