A | A | A

Utviklingssamarbeid

Utviklingsbanker

Norge er medlem av Verdensbanken, tre regionale utviklingsbanker (Den afrikanske, Den asiatiske og Den interamerikanske) og to frittstående utviklingsfond (Nordisk utviklingsfond og Det internasjonale landbruksutviklingsfondet). De multilaterale finansinstitusjonene er viktige kanaler for ressursoverføringer til de fattigste landene. Les mer >

Utviklingsbanker

Norge er medlem av Verdensbanken, tre regionale utviklingsbanker (Den afrikanske, Den asiatiske og Den interamerikanske) og to frittstående utviklingsfond (Nordisk utviklingsfond og Det internasjonale landbruksutviklingsfondet). De multilaterale finansinstitusjonene er viktige kanaler for ressursoverføringer til de fattigste landene. Les mer >

Gjeldslette

For utviklingsland med store investeringsbehov er det normalt og naturlig å ha en viss gjeld. Når samfunnsøkonomisk lønnsomme investeringer finansieres gjennom lån, kan en økning i et lands gjeld bidra til å påskynde en positiv økonomisk og sosial utvikling. Utenlandsk kapital, herunder lån, har vært viktig for industrialiseringen av mange av verdens rike land, så vel som for utviklingsprosesse... Les mer >

Utviklingssamarbeid

I 2002 markerte Norge 50 år med utviklingssamarbeid. Gjennom disse årene har landet vært en pådriver i det internasjonale utviklingssamarbeidet. Norge er i dag en betydelig bidragsyter, ikke bare gjennom store overføringer til fattige land og internasjonale utviklingsorganisasjoner, men også i kraft av å være en sentral aktør i den internasjonale debatten på området. Norsk utviklingssamarbeid s... Les mer >

Norges utviklingspolitiske prioriteringer er i tråd med FNs tusenårsmål. Innsatsen er rettet inn mot oppfyllelse av tusenårsmålene, både i den tosidige bistanden (bilateralt) og i den flersidige bistanden til multilaterale organisasjoner og programmer. Det er likevel noen områder som særskilt vektlegges innenfor utviklingssamarbeidet. Regjeringen ønsker i særlig grad å prioritere norsk innsats ... Les mer >