A | A | A
Sleipner Foto: Kjetil Alsvik / StatoilHydroFoto: Kjetil Alsvik / StatoilHydro

Olje og gass

Norge er verdens nest største nettoeksportør av gass, og verdens sjette største eksportør av olje, og næringen står for en tredjedel (2008) av inntektene til staten. Bortimot 140 000 personer er sysselsatt i petroleumsrettet virksomhet og ringvirkninger til andre næringer er store.

Verdien av de gjenværende petroleumsressursene på norsk sokkel, er i revidert nasjonalbudsjettet for 2009 vurdert til 5100 milliarder 2009-kroner. Knapt 40 prosent av våre antatte petroleumsressurser har så langt blitt produsert.

Det er et svært høyt aktivitetsnivå på norsk sokkel. I 2008 ble det produsert 242 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter. Dette svarer til årlig energiforbruk til mer enn 100 millioner norske husstander.

Olje- og gassvirksomheten finner sted i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet.

Verdensledende på kompetanse og teknologi
Etter nær 40 år med olje- og gassvirksomhet i noen av verdens mest værharde havområder, har Norge tilegnet seg kunnskap og kompetanse til å vinne ut petroleumsressursene på en effektiv og sikker måte. Oppbygging av norske petroleumskompetanse har vært et viktig element i norsk petroleumspolitikk. I begynnelsen var mye av kunnskapen overført fra utenlandske selskaper, men i dag har Norge en velutviklet og internasjonal konkurransedyktig petroleumsindustri. Det gjelder både oljeselskap, leverandørindustri og forskningsinstitusjoner.

Internasjonalt er norsk teknologi vel ansett og de store norske leverandørene innen undervannsteknologi har en ledende posisjon i det globale markedet. I 2007 omsatte norsk leverandørindustri for 195 milliarder kroner, hvorav omtrent halvparten av omsetningen var i utenlandske markeder.

Næringen gir sterke impulser til innovasjon og teknologisk utvikling også innenfor annet norsk næringsliv.

Stor leverandørindustri
En rekke bedrifter har spesialisert seg på å levere til petroleumsvirksomheten og det har vokst frem en betydelig, kompetanseintensiv og teknologisk avansert leverandørindustri. Andre bedrifter leverer spesialiserte tjenester i form av transport, seismiske undersøkelser, ingeniørløsninger, testing og analysetjenester, sikkerhet og vedlikehold.

Miljø og nordområdene
Norge skal være verdensledende på teknologi og miljø, og ser det som viktig å arbeide for at petroleumsvirksomheten ikke kommer i konflikt med miljøhensyn. Satsingen på fangst og lagring av CO2 (CCS) er et viktig steg i den retningen.

Gjennom en offensiv nordområdestrategi ønsker myndighetene å styrke samarbeidet over landegrensene og medvirke til å øke overføringen av kompetanse mellom landene. En styrt og langsiktig satsing på nordområdene vil også gi positive effekter for utkantstrøkene.


Kilde: Innovasjon Norge   |   Del på nettet   |   print