A | A | A

Norge i internasjonal handel

Norges befolkning utgjør mindre enn 0,1 prosent av verdens samlede befolkning. Slik sett er Norge et lite land. Norges økonomiske betydning er likevel større enn befolkningsmengden alene skulle tilsi. Ifølge statistikk fra WTO var Norge i 2004 verdens 28. største eksportør av varer og verdens 37. største importørland.

Utenlandshandel utgjør ca. 37 prosent av Norges bruttonasjonalprodukt. Innen enkelte sektorer har Norge en betydelig markedsandel. Norge er i dag blant verdens fem største eksportører av både sjømat, råolje og skipsfartstjenester, men Norge har også betydelige markedsandeler innenfor sektorer som lettmetall og skipsutstyr, samt innenfor flere maritimt baserte tjenester som klassifikasjon, rådgivning og sjøforsikring.

Sammensetningen av Norges utenrikshandel skiller oss fra andre industrialiserte land. Mens bearbeidede industrivarer utgjør 85 prosent av OECD-landenes totale eksport av varer, utgjør de for Norges vedkommende omkring 28 prosent, ifølge tall fra OECD. Bildet av Norges vareeksport som råvaredominert må imidlertid nyanseres idet store deler av råvareindustrien er svært kunnskaps- og teknologiintensiv, selv om sluttproduktet ikke anses som en bearbeidet industrivare. Petroleumsvirksomheten er et godt eksempel på en kunnskapsintensiv råvareindustri, og teknologi og kunnskap utviklet i tilknytning til denne industrien har blitt en viktig næring i seg selv, med en etterhvert meget betydelig eksport av både varer og tjenester .

Selv om eksporten av tradisjonelle varer har økt i absolutte tall gjennom hele 1990-tallet, har deres andel av de totale eksportinntektene falt fra 36 prosent i 1991 til 31 prosent i 2001. Disse andelene er naturlig nok følsomme for store variasjoner i oljeprisen.

Norges tjenesteeksport har vist en betydelig økning i de senere årene, og var i 2004 på ca. 176 milliarder kroner. Omkring halvparten av inntektene fra eksport av tjenester kommer fra skipsfartssektoren. Av andre tjenestetyper er det finans- og forretningstjenester som har hatt den kraftigste økningen det siste tiåret, men petroleumsrelaterte tjenester har også økt kraftig. Den økte betydningen av inntektene fra salg av olje og gass har ført til at tjenestenes andel av eksportinntektene er redusert fra ca. 28 prosent i 1991 til ca. 24 prosent i 2004. Tjenester utgjør en stadig større del av verdenshandelen. Når tendensen er den motsatte for Norges vedkommende, skyldes det at veksten i petroleumseksporten har vært enda større.

Geografisk er norsk eksport konsentrert om de utviklede markedene i Europa, Nord-Amerika og Asia.


Kilde: Av Utenriksdepartementet   |   Del på nettet   |   print