A | A | A
Foto: Guri Dahl /tinagent.no.Foto: Guri Dahl /tinagent.no

Studere i Norge

Sist oppdatert: 11.02.2011 // Norske institusjoner for høyere utdanning tar med glede imot søknader fra kvalifiserte studenter verden over. Nærmere 10 000 utenlandske studenter er i dag tatt opp på dette nivået i utdanningssystemet. Internasjonale studenter kan søke om opptak til en rekke programmer på lavere og høyere grads nivå. Enkelte universiteter og høgskoler tilbyr egne programmer for utenlandske studenter. Undervisningen foregår da på engelsk, og studentene trenger ikke permanent oppholdstillatelse for å bli tatt opp på studiet.

Internasjonale studenter er per definisjon alle studenter uten permanent oppholdstillatelse i Norge. Det skilles mellom tre kategorier av internasjonale studenter:

 • selvfinansierende studenter
 • utvekslingsstudenter
 • studenter som deltar i ulike stipendprogrammer

Hvem som får delta i utvekslings- og stipendprogrammer, bestemmes vanligvis på grunnlag av nasjonale og regionale bilaterale avtaler og kvotekrav. En rekke stipendprogrammer gjelder bare for søkere fra bestemte land.

Opptakskrav
Alle internasjonale søkere må oppfylle de samme opptakskravene som norske studenter. Kravene varierer avhengig av i hvilket land søkeren har fullført grunnskole eller videregående skole. Videregående skole må normalt være fullført. For enkelte studier gjelder særskilte opptakskrav. I visse tilfeller kan ikke-formell kompetanse eller yrkeserfaring kvalifisere for opptak til et studieprogram. Studenter som søker opptak på høyeregradsstudier, må oppfylle kravene med hensyn til tidligere studier på universitets-/høgskolenivå.

En ny gradstruktur vedtatt i Bologna-prosessen er innført i norsk høyere utdanningssektor. Det gis nå følgende grader ved norske universiteter og høgskoler:

 • Bachelorgrad (tre år)
 • Mastergrad (to år)
 • PhD (tre år)

Enkelte studier har et integrert femårig masterløp, og en del andre studier, f.eks. medisin-, veterinær-, psykologi- og teologistudiet, følger en annen struktur som strekker seg over fire til seks år.

Gode engelskkunnskaper er nødvendig for alle studenter som tar i høyere utdanning i Norge. Internasjonale studenter som ikke har engelsk som morsmål, må dokumentere sine engelskkunnskaper. Internasjonale studenter som tas opp på bachelorprogrammer, må fullføre et innføringskurs i norsk før de kan påbegynne studiene, med mindre de kan dokumentere god beherskelse av det norske språk. ”Norwegian Language Programme” omfatter kurs i norsk språk og samfunnskunnskap (”Norwegian Life and Society”) og går vanligvis over to semestre.

Finansiering
Universitetene og høgskolene i Norge er gratis. Unntak fra dette kan gjelde ved enkelte profesjonsstudier, videreutdannings- og spesialprogram, samt ved noen av de private høgskolene.  Oppholdsstipend gis bare til internasjonale studenter som er tatt opp i enkelte stipendprogrammer. Selvfinansierende studenter må kunne dokumentere at de har minimum 80 000 kroner til rådighet hvert studieår.

Følgende utenlandske statsborgere kan søke studielån og stipend fra Statens lånekasse for utdanning:

 •  Nordiske statsborgere
 • Statsborgere fra EØS-land
 • Statsborgere fra Sentral- og Øst-Europa og utviklingsland
 • Politiske flyktninger og personer som har opphold på humanitært grunnlag
 • Innvandrere

Kilde: Utdannings- og forskningsdepartementet   |   Del på nettet   |   print