A | A | A

Ungdomsrepresentasjon

Norske myndigheter har gjennom flere år gitt høy prioritet til arbeidet med å sikre barns og ungdoms innflytelse på utviklingen av samfunnet. I Norge har vi både gjennom lovverket og ved ratifisering av FNs konvensjon om barnets rettigheter slått fast prinsippet om barns og ungdoms rett til å si sin mening og til å bli hørt. Gjennom dette har barn og ungdom mulighet til å påvirke sin egen hverdag og bli stimulert til et aktivt samfunnsengasjement.

Gjennom de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene får barn og unge trening i demokrati, deltakelse og ansvar. Norske myndigheter ser barne- og ungdomsorganisasjonene som viktige talerør for barn og unges interesser og som en sentral aktør i barne- og ungdomspolitikken. Det føres derfor en aktiv politikk for å støtte og styrke de frivillige organisasjonene.

Norske myndigheter ser det som viktig at barn og ungdoms deltakelse og innflytelse i samfunnslivet styrkes. Dette gjelder på områder som skole, fritid, nærmiljø og kultur, så vel som i offentlige plan- og beslutningsprosesser.

Stadig flere norske kommuner har igangsatt en systematisk form for medvirkning fra barn og ungdom hvor de deltar i planlegging og beslutninger lokalt. Barne- og ungdomsråd og liknende organer er opprettet i om lag 75 prosent av Norges kommuner. I tillegg arrangerer sentrale og lokale myndigheter framtidsverksteder, høringer, konferanser mv hvor barn og ungdom blir invitert til å bidra med ideer og forslag.


Kilde: Av Barne- og likestillingsdepartementet   |   Del på nettet   |   print