A | A | A

Barn og unge

Ta vare på utsatte barn Barnevernet har som sin spesielle oppgave å ta vare på utsatte barn. Tjenesten skal beskytte barn mot omsorgssvikt og motvirke at barn lider fysisk og psykisk overlast. Hensynet til barnets beste er det overordnede prinsippet i alt barnevernsarbeid. I utgangspunktet forutsetter samfunnet at barn skal vokse opp hos sine biologiske foreldre. Denne forutsetningen (”det biol... Les mer >

FNs barnekonvensjon sikrer barns rettigheter på en rekke områder. Den slår fast at myndigheter skal ta hensyn til barnets beste og liv og helse, og at barn har rett til ikke-diskriminering og til å uttrykke sine meninger i saker som vedrører dem. Norge ratifiserte konvensjonen i 1991, og den er nå ratifisert av 191 land. I april 2003 la Norge fram sin tredje rapport til FN om oppfølgingen av ba... Les mer >

Norske myndigheter har gjennom flere år gitt høy prioritet til arbeidet med å sikre barns og ungdoms innflytelse på utviklingen av samfunnet. I Norge har vi både gjennom lovverket og ved ratifisering av FNs konvensjon om barnets rettigheter slått fast prinsippet om barns og ungdoms rett til å si sin mening og til å bli hørt. Gjennom dette har barn og ungdom mulighet til å påvirke sin egen hverd... Les mer >

Barn og unge under 18 år utgjør 24 prosent av befolkningen i Norge (2005). Av disse bor cirka 77 prosent i byer eller i tettbygde strøk. Fruktbarhetstallet i Norge er på 1.83, som er relativt høyt sammenlignet med mange andre land i Europa. Myndighetene legger stor vekt på å skape gode og trygge oppvekstvilkår for alle barn og unge. Det innebærer at alle skal ha likeverdige tilbud og muligheter... Les mer >