A | A | A
Foto: Petter Foss /MFA NorwayFoto: Petter Foss /MFA Norway

Levestandard

08.09.2009 // Det siste tiåret har Norge flere ganger blitt kåret til verdens beste land å bo i av FNs utviklingsprogram UNDP. Norge er også rangert som en av de mest likestilte landene i verden i følge World Economic Forum sin Global Gender Gap Report.

Nordmenn lever i dag lenger enn noen gang tidligere. I 2008 kunne nyfødte jenter forvente å leve i nesten 83 år og nyfødte gutter vel 78 år. Befolkningen er jevnt over svært frisk, og spedbarnsdødeligheten er minimal. Praktisk talt alle kan lese og skrive, og nesten alle har fullført videregående skole. Ekstrem fattigdom eksisterer ikke, og den relative fattigdommen er lav sammenliknet med andre land i OECD. 

BNP per innbygger er høyt og rikdommen er relativt likt fordelt blant befolkningen. Kvinner er i stor grad likestilt med menn. Velferdsstaten Norge har et universelt, offentlig helsevesen basert på skatteinntekter og en trygdeordning som dekker alle landets innbyggere, blant annet med alderspensjon og arbeidsledighetstrygd.

Både det offentlige og det private forbruket har økt enormt siden 1900, og rikdommen de siste tiårene skyldes i stor grad olje- og gassforekomstene i Nordsjøen. Modernisering og urbanisering har medført at folk flytter mer og skifter arbeid oftere, og at tradisjonelle, stabile lokalsamfunn er blitt svekket.


Kilde: Utenriksdepartementet   |   Del på nettet   |   print