A | A | A
Foto: Petter Foss /MFA NorwayFoto: Petter Foss /MFA Norway
Om Norge // 08.09.2009 //

Det siste tiåret har Norge flere ganger blitt kåret til verdens beste land å bo i av FNs utviklingsprogram UNDP. Norge er også rangert som en av de mest likestilte landene i verden i følge World Economic Forum sin Global Gender Gap Report.

Les mer >
Om Norge //

I tråd med utbyggingen av den norske velferdsstaten i løpet av 1900-tallet foregikk det en kraftig opprustning av det offentlige helsevesenet og pleie- og omsorgstilbudene. Helsevesenet er finansiert via skattesystemet og basert på prinsippet om lik tilgang for alle uavhengig av sosial status. Med 242 500 ansatte er helsevesenet en av de største sektorene i samfunnet.

Les mer >
Foto: Nancy Bundt / Innovation Norway
Om Norge //

Visste du at norske foreldre har rett på lønnet permisjon fra jobb i barnets første leveår? For å oppfordre flere menn til å ta del i omsorgen er 10 uker av permisjonen reservert far.

Les mer >
Foto: Marius E. Hauge
Om Norge //

Norge er i ferd med å få full barnehagedekning. Et godt barnehagetilbud er en forutsetning for småbarnsforeldres yrkesdeltakelse. Barnehagedekningen er også med på å forklare hvordan Norge kan ha en av Europas høyeste fødselsrater.

Les mer >
Om Norge //

Alle norske statsborgere og alle som arbeider i Norge er automatisk medlemmer av Folketrygden. Folketrygden er en statlig forsikringsordning som gir rett til alderspensjon, etterlatte- og uførepensjon, arbeidsledighetstrygd, støtte ved yrkesskade, skader og sykdom, stønad til enslige forsørgere og ved svangerskap, fødsel og gravferd. Sammen med barnetrygden og kontantstøtten til småbarnsforeldr...

Les mer >
Om Norge //

Norsk utdanningspolitikk at alle skal ha lik rett til utdanning uansett sosial og kulturell bakgrunn og uavhengig av hvor i Norge de bor. Skolen overførerer kunnskap, kultur og kunnskap, den skal fremme sosial mobilitet og sikre verdiskapning og velferd for alle. Undervisningen ved norske skoler skal være tilpasset elevens individuelle evner og ferdigheter. Elever med utviklingshemminger eller ...

Les mer >