A | A | A

Utdanning for alle

Norsk utdanningspolitikk at alle skal ha lik rett til utdanning uansett sosial og kulturell bakgrunn og uavhengig av hvor i Norge de bor. Skolen overførerer kunnskap, kultur og kunnskap, den skal fremme sosial mobilitet og sikre verdiskapning og velferd for alle.

Undervisningen ved norske skoler skal være tilpasset elevens individuelle evner og ferdigheter. Elever med utviklingshemminger eller spesialbehov som ellers ikke kan delta i den ordinære undervisningen, skal ha spesialundervisning. På grunn av økt innvandring øker antallet elever som tilhører språklige minoriteter. Norsk utdanningspolitikk krever at undervisningen tilpasses disse elevenes særlige behov slik at de får mulighet til å fullføre videregående skole, ta høyere utdanning og delta i arbeidslivet.

Stortinget og regjeringen har ansvar for å fastsette mål og budsjettrammer for utdanningssektoren. Kunnskapsdepartementet er landets øverste forvaltningsorgan i saker som gjelder utdanning, og er ansvarlig for gjennomføringen av nasjonal utdanningspolitikk. Norge har et enhetlig skolesystem basert på en felles standard. Nasjonale læreplaner er innført for å sikre at nasjonale utdanningsstandarder oppfylles.

Den obligatoriske skolegangen i Norge er ti år og omfatter grunnskolen. Etter grunnskolen kan man velge å gå videregående skole. Utdanningsadministrasjonen i fylkeskommunen har til oppgave å sikre at alle barn, ungdommer og voksne i alle kommuner og fylker får hensiktsmessig skolegang. Kommunen har ansvar for grunnskolen, mens videregående skole ligger under fylkeskommunen.

Høyere utdanning omfatter universitets- og høyskoleutdanning. Den bygger normalt på eksamen fra treårig videregående opplæring. Bortsett fra enkelte private høyskoler blir alle drevet av staten, men institusjonene har stort faglig og forvaltningsmessig selvstyre.

Offentlig skolegang i Norge er gratis til og med videregående skole. Undervisningsavgiftene for høyere utdanning ved statlige institusjoner er minimale. Statens lånekasse for utdanning ble grunnlagt i 1947 og gir lån og stipend til studenter som tar høyere utdanning. Støtte gis også til norske studenter som ønsker å å ta hele eller deler av utdanningen sin i utlandet.

Friskolene er et supplement til den offentlige skolen. Utdanningsdirektoratet godkjenner friskoler. etter fastsatte kvalitetskriterier der også blant annet friskolenes læreplaner må oppfylle krav i henhold til forskriftene. Godkjente friskoler mottar statsstøtte.


Kilde: Av Kunnskapsdepartementet   |   Del på nettet   |   print