A | A | A

Passutstedelse

Passøkere kan henvende seg i ambassaden på hverdager kl. 09.00 - 12.00. Vennligst gjør avtale med ambassaden på forhånd. Passet kan enten betales kontant eller til bankkonto nr. før søknad. Eventuell bankkvittering fremvises. Gyldig legitimasjon må fremvises.

Dersom du er norsk statsborger bosatt på Island, kan du på ordinær måte fornye eller få utstedt nytt pass ved ambassaden. Dersom du ikke er bosatt på Island og har mistet eller glemt passet, kan det i særlige tilfeller utstedes nødpass. Passøker avfotograferes på ambassaden og må derfor møte opp personlig der. Dette er ledd i en endring der passøkere fra og med 7. april 2010 skal avgi biometriske data. Biometriske data er i denne sammenheng bilde, signatur og fingeravtrykk. Det er utplassert eget utstyr på ambassaden for biometriopptak. Opplysningene om søker vil bli lagret i henhold til de enhver tid gjeldende lover og retningslinjer.
 

INFORMASJON TIL PASSØKEREN: 

Personlig oppmøte for barn og voksne

 • Hva jeg må huske på når jeg skal søke om pass på ambassaden: 
  · Ha med gyldig legitimasjon 
  · For barn under 12 år må barnet møte opp personlig, og medbringe fødselsattest.  
  · Søker må ha norsk personnummer i Folkeregisteret
  · Ha med eventuelle fullmakter hvis den ene av foreldrene ikke kan møte og det skal søkes om pass til barn
  · Tidligere pass skal normalt innleveres når det søkes om nytt pass
   
  · Pass koster ISK 9.000 for personer over 16 år og ISK 5.400 for barn
  under 16 år.
 • Passet kan enten betales kontant eller til bankkonto nr. , KT  før søknad. Eventuell bankkvittering medbringes.  

 

Hvem trenger pass?
Alle norske statsborgere som skal reise utenfor de nordiske lands grenser, skal medbringe gyldig norsk pass. Også barn skal ha eget pass og innføres ikke i norske foreldres pass.

Hvem kan søke om norsk pass på Island? 
Ambassaden mottar søknad om pass hovedsaklig fra norske borgere bosatt på Island.  

Når det søkes om pass til barn under 18 år, må det legges frem personbevis og dokumentasjon som viser hvem som har foreldreansvaret. Ved søknad om pass til umyndige må en av foreldrene som har foreldreansvar eller verge møte sammen med den umyndige passøkeren. Den andre må gi sitt samtykke gjennom en skriftlig fullmakt. Fullmaktskjema finnes her

Saksbehandlingstid
Vanlig pass produseres bare i Norge. Søknadstiden beregnes til ca. 2 uker, forutsatt at alle papirer er i orden. 

Passets gyldighet
Alle norske pass er gyldige til den dato som står i passet. Søknad om nytt pass (passfornyelse) skal innleveres før passet er utløpt, senest innen 3 måneder etter utløpsdato, for å unngå krav til ekstra dokumentasjon for identitet og statsborgerskap.

Gyldighetstiden for pass til voksne er 10 år. For barn mellom 10 og 16 år er gyldighetstiden 5 år. For barn mellom 5 og 10 år er gyldighetstiden 3 år. For barn under 5 år er gyldighetstiden 2 år. Gyldighetstiden for nødpass er begrenset til den perioden som er nødvendig for å gjennomføre reisen. (Se punkt om nødpass). 

NB! Alle nye pass som utstedes, med unntak av nødpass, er maskinlesbare, og inneholder biometriske data. Vær oppmerksom på at USA ikke godtar håndskrevne pass. Se følgende hjemmeside for ytterligere informasjon: http://www.usa.no/.

Norsk fødselsnummer - personnummer 
Fra og med 7. april 2010 skal alle som vil søke om pass først ha fått tildelt ellevesifret norsk fødselsnummer (kennitala) i Det sentrale folkeregister. Søknad om fødselsnummer og pass kan innleveres samtidig.  

Fødselsnummeret (fødselsdato med tillegg av norsk personnummer) kan for eksempel fremgå av norsk førerkort, skattekort eller andre norske offentlige dokumenter. Personer som har vært bosatt i Norge etter ca. 1964 har sannsynligvis fått tildelt et fødselsnummer.

For barn født i utlandet, henvender barnets foreldre seg til passmyndigheten (norsk utenriksstasjon) som tar stilling til om barnet er norsk statsborger. Dersom barnet er norsk statsborger, sender passmyndigheten søknad til Personregisteret om tildeling av fødselsnummer for barnet til bruk ved søknad om norsk pass.

Myndige personer kan sende søknad direkte eller via norsk utenriksstasjon. Begrunnet søknad med dokumentasjon sendes som brev til:

Skatt nord - Personregisteret

Postboks 6310

 

Les mer om tildeling av fødselsnummer her: http://www.skatteetaten.no

Navneendring 
Det kan ikke foretas navneendring i maskinlesbare pass. Ved navneendring må det søkes om nytt pass. Personlig oppmøte og medbrakt dokumentasjon for navneendringen er nødvendig (f.eks. vigselsattest, navnebevis e.a.). Dokumentet må være i original. 

Les mer om navneendring her og adresseendring ved flytting innenlands NB! Husk at billett og pass må være utstedt i samme navn ved innsjekking på fly.

Norsk statsborgerskap  
Ved søknad om pass må det dokumenteres norsk statsborgerskap. Ambassaden kontrollerer medbragt legitimasjon opp mot Norsk folkeregister. Les om norsk statsborgerskap og ny statsborgerlov på http://www.udi.no/.  

Tap av pass 
Hvis du har tapt/mistet passet ditt, skal du medbringe annen offentlig godkjent legitimasjon med bilde (f.eks. førerkort, bankkort m/bilde osv.) når du søker om nytt pass.

Nødpass 
I særlige tilfeller kan nødpass (håndskrevet laminatpass) utstedes gjeldende for kun én reise. På Island er det bare den norske ambassade som er bemyndiget til å utstede nødpass.

Personlig oppmøte er påkrevet. Søker av nødpass må ta telefonisk kontakt på forhånd. Passfoto skal medbringes. Ambassaden vil fremheve at nødpass i utgangspunktet bare kan utstedes én gang til samme person. Søker av nødpass forutsettes å søke om ordinært pass samtidig. Nødpass utstedes i ambassadens ekspedisjonstid (hverdager kl. 9 - 14.30). Gebyret for nødpass er det samme som for nytt pass (se ovenfor) og betales kontant ved oppmøte på ambassaden.  

Oppbevaring av pass 
Pass er et verdifullt dokument, og passinnehaver er pliktig til å oppbevare det forsvarlig, også på reiser. Skadet eller utslitt pass kan ikke benyttes på reise.