A | A | A
Foto: Geir Morgen / the folk high schools.Foto: Geir Morgen / the folk high schools

Høyere utdanning

Sist oppdatert: 11.02.2011 //

Norge har seks universiteter, seks vitenskapelige høgskoler, 25 statlige høgskoler, to kunsthøgskoler og 29 private høgskoler. Høsten 2005 var det registrert mer enn 211 000 studenter ved norske universiteter og høgskoler. I høgskolesektoren var 62 prosent av studentene kvinner og i universitetssektoren 56 prosent.

Høyere utdanning omfatter universitets- og høgskoleutdanning og den bygger normalt på eksamen fra treårig videregående opplæring. Bortsett fra enkelte private høgskoler blir alle de høyere utdanningsinstitusjonene drevet av staten. Generelt sett kreves det ikke skolepenger ved høyere utdanning i Norge. Unntak fra dette kan gjelde ved enkelte profesjonsstudier, videreutdannings- og spesialprogram, samt ved noen av de private høgskolene.

Foruten undervisning har alle høyere utdanningsinstitusjoner og spesielt universitetene et særlig ansvar for grunnforskning og forskerutdanning gjennom høyeregradsstudiene og doktorgradsprogrammene. 

Universitetene
Norge har seks universiteter: Universitetet i Oslo – som er det eldste og største, Universitetet i Bergen, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim (NTNU) [Norwegian University of Science and Technology (NTNU)], Universitetet i Tromsø, Universitetet i Stavanger og Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) [Norwegian University of Life Sciences (UMB)]. De seks vitenskapelige høgskolene er Norges Handelshøyskole i Bergen, Norges musikkhøgskole, Norges idrettshøgskole, Norges veterinærhøgskole, Det teolologiske menighetsfakultetet [MF Norwegian Lutheran School of Theology] og Arkitekthøgskolen.  De fem siste ligger alle i Oslo. I tillegg kommer to statlige kunsthøgskoler, én i Oslo og én i Bergen.

Høgskolene
De statlige høgskolene ble bygget ut som et ledd i desentraliseringen og for å gjøre det lettere å få tilgang til høyere utdanning. De 25 høgskolene tilbyr mange yrkesrettede utdanninger som ikke finnes på universitetene. Disse studiene varer vanligvis fra to til fire år. Mange av høgskolene tilbyr også kurs på Masters og PhD-nivå. Det er ikke uvanlig at studenter kombinerer kurs fra både universiteter og høgskoler.

Gradssystemet
Som et av de første landene i Europa har Norge fulgt opp målene satt i den såkalte Bologna-prosessen innen høyere utdanning i Europa. Videre har Norge implementert en treårig kvalitetsreform innen høyere utdanning som ble avsluttet i 2003, som blant annet har til hensikt å forbedre studentmobiliteten og det internasjonale samarbeidet. Studenter som tar hele, eller deler av sin utdanning i Norge, kan med det nye gradssystemet (fig. 1) lettere få sine papirer godkjent i andre land.

Studiepoeng og karakterer
Kursene ved universitetene og høgskolene måles i ”studiepoeng” i samsvar med ECTS-standarden (European Credit Transfer System credits). Ettårig fulltidsstudium regnes til 60 ”studiepoeng”/ECTS credits. Studenter på både lavere- og høyeregradsstudier gis karakterer etter et bokstavsystem fra A (best) til F (stryk), og hvor E er laveste ståkarakter. I tillegg gis det ved noen eksamener en Bestått/Ikke Bestått karakter.


Kilde: Av SIU   |   Del på nettet   |   print